ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 37  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

ບັນດາກຸ່ມວຽກ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດຂອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

I. ກຸ່ມວຽກແຮງງານເງິນເດືອນ

 1. ຈັດຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນເຂົ້າໃໝ່.
 2. ດັດແກ້ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ.
 3. ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ໜເງິນເດືອນປົກກະຕິ,ອາຍຸການ.
 4. ເກັບກຳສະຖິຕິ,ປີການ,ລູກພະນັກງານ.
 5. ກວດຜ່ານບັນຊີເງິນເດືອນ,ເງິນແຮງງານ.
 6. ເລື່ອນລັດຖະກອນຝືກງານຂື້ນສົມບູນ.

II. ກ່ມວຽກງານນະໂຍບາຍ

 1. ຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດຳລັດຕ່າງໆ.
 2. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີເອກະສານຂໍອອກບຳນານ,ອຸດໜູນ ແລະ ເສຍກຳລັງແຮງງານ.
 3. ຕິດຕາມອາຍຸກະສຽນ, ປີການຂອງພະນັກງານ.
 4. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານບຳນານ.
 5. ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນລູກ,ເມຍພະນັກງານ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນ ເສຍຊີວິດ,ເສຍອົງຄະ,ລົງຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ.
 8. ຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມ,ກວດກາ,ຕີລາຄາການຍ້ອງຍໍພາຍໃນ,ບໍລິສັດ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.
 9. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີປະຕິບັດວິໃນ.
 10. ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິພະນັກງານບຳນານ.
 11. ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດພະນັກງານບຳນານ.
 12. ວຽກລາພັກຕ່າງໆ.
 13. ວຽກປີ່ນປົວສຸຂະພາບ,ຊ່ວຍວຽກຕິດຕາມພະນັກງານເຈັບເປັນ.

 III. ກຸ່ມວຽກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

 1. ຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍເພຶ່ອນຳສເໜີບັນຈຸສັບຊ້ອນ,ແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າສຳເນົາເອກະສານພະນັກງານເພຶ່ອການບັນຈຸສັບຊ້ອນ,ແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ.
 3. ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ,ສັບຊ້ອນ,ແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍ,ເລື່ອນ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງ.
 4. ຮ່າງເອກະສານກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ,ສັບຊ້ອນ,ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຕັດລາຍຊື່.
 5. ສຳເນົາ,ແຈກຢາຍເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.
 6. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີເພຶ່ອຂໍດັດແກ້ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

IV. ກຸ່ມວຽກຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

 1.  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍຕົວເລກລັດຖະກອນ ແລະ ແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່.
 2.  ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ ແລະ ສອບຄັດເລືອກຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່.
 3. ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ ເລະ ເລື່ອນຊັ້ນລັດຖະກອນໃໝ່.
 4. ກວດກາເອກະສານຮັບລັດຖະກອນເຂົ້າໃໝ່.
 5. ວຽກງານກ່ຽວກັບພະນັກງານຕາມສັນຍາ.
 6. ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕຳແໜ່ງງານ.
 7. ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວຂະແໜງງານ
 8. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີພະນັກງານສືບທອດ.
 9. ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດລະອຽດ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງພະນັກງານລະດັບແຂວງຄຸ້ມຄອງ.
 10. ວຽກປະຫວັດເພີ່ມ, ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພີວເຕີ.
 11. ເກັບສະຖິຕິຕ່າງໆເພຶ່ອສ້າງເປັນປື້ມ ເພຶ່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ.

 V. ກຸ່ມວຽກກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່າງແຜນໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານຂອງພະແນກ.
 2.  ຄຸ້ມຄອງທືນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ.
 3. ຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍເພຶ່ອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ຮຽນໄລຍະຍາວ.
 4. ຈັດຝຶກອົບຮົມ,ສຳມານາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 5. ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ.
 6. ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
 7. ສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ,ງວດ ແລະ ປີ.
 8. ຈັດແບ່ງທືນບຳລຸງ-ຍົກລະດັບພະນັກງານ.
 9. ຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານຍົກລະດັບ,ຈັດແບ່ງທືນໃຫ້ພະນັກງານໄປຮຽນໄລຍະຍາວ.
 10. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນພະນັກງານພ້ອມຕີລາຄາພະນັກງານທີ່ໄປຮຽນ.
 11. ປ້ອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃນໄລຍະຍາວ.
 12. ຮ່າງເອກະສານໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄປຮຽນໄລຍະຍາວ.
 13. ຮ່າງເອກະສານໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮຽນຈົບມາ.
 14. ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານພະນັກງານ ເພຶ່ອສ້າງເປັນປື້ມ, ເພຶ່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ.

 

 

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ