ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 8  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

     ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ (Division of Posts and Telecommunications) ສັງກັດໃນອົງປະກອບຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ,ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊິ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການ ເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ,ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ,ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
      ພະແນກ ປທສ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທ້ອງຖີ່ນ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

**** ໜ້າທີ່ ****

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ - ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ.
 2. ຂຶ້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ,ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາວຽກງານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫລວງ ໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອອນຫລວງ, ເພື່ອສະເໜີກະຊວງອະນຸມັດ.
 3. ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.
 4. ອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່ອາຍຸ, ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດຳ ເນີນທຸລະກິດທີ່ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸລະບົບໂຟນນີ ທີ່ກະຊວງໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕັ້ງ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນການດຳເນີນທຸ ລະກິດດ້ານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫລວງ.
 6. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະ ຄອນຫລວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.
 7. ໃຫ້ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.
 8. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳເມືອງ.
 9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເປັນປົກກະຕິ.
 10. ຂຶ້ນແຜນ ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫລວງ.

**** ຂອບເຂດສິດ ****

 1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະ  ເໜີປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ສະເໜີປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກໃນເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ.
 3. ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທາງດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ.
 4. ອອກແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການອື້ນໆ ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂື້ນກັບ.
 5. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.
 6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງີນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂື້ນກັບຕົນ.
 7. ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ ແລະ ງົບປະມານ ຕາມການອະນຸມັດ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.
 8. ຈັດສັນ ແລະ ອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງເຄືອຂ່າຍໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ.
 9. ການປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
 10. ອອກໃບອະນຸຍາດ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນໂທລະຄົມ, ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ  ( ໄອທີ ) ອີນເຕີເນັດກາເຟ, ສ້ອມແປງ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງກະຊວງ.
 11. ຮຽກປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປືກສາຫາລື ວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
 12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ.
 13. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ດ້ານວິຊາການ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ.
 14. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ